Onderdeel van

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden i-comfort

Geldende voor alle overeenkomsten en offertes waarbij i-comfort partij is.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en offertes waarbij i-comfort partij is. Afwijkingen op de algemene leveringsvoorwaarden verbinden i-comfort slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door i-comfort zijn aanvaard. Niet-handhaving van een bepaling uit de algemene leveringsvoorwaarden door i-comfort in een concreet geval brengt geen verval van de bepaling met zich mee.

1.2. Wanneer één of meer bepalingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of op andere wijze hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht.

1.3. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn nimmer van toepassing.

2. Begripsbepalingen
2.1. Aanvraag: het verzoek om levering van goederen en/of diensten

2.2. Afnemer: de rechtspersoon die partij is bij de Overeenkomst met i-comfort voor de levering van goederen en/of diensten

2.3. Diensten: diensten in de vorm van Audiovisuele diensten, arbeid, trainingen of consultancy die door i-comfort aan de Afnemer worden geleverd

2.4. Goederen: goederen in de vorm van (Audio- en Visuele) hardware die gebruikt gaan worden ten behoeve van de door i-comfort geleverde opstelling en/of installatie aan de Afnemer

2.5. Offerte: aanbieding van i-comfort aan een Afnemer, omvattende de specificaties, voorwaarden en prijzen voor levering van goederen en/of diensten

2.6. Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen i-comfort en een Afnemer tot levering van goederen en/of diensten

2.7. Prijsopgaaf: de bij de Offerte behorende opgaaf waarin de prijzen en tarieven voor de goederen en/of diensten zijn vermeld

2.8. Service Level Agreement: de bij de Overeenkomst behorende bijlage waarin de garanties en inspanningsverplichtingen ten aanzien van de kwaliteit van de diensten zijn vastgelegd.

3. Offerte van i-comfort
Een Offerte van i-comfort is vrijblijvend in die zin, dat zij slechts een uitnodiging inhoudt tot het doen van een aanbod.

4. Levering
4.1. Een voor de levering overeengekomen termijn gaat in daags na het tot stand komen van de Overeenkomst. Is een aanbetaling overeengekomen, dan vangt de leveringstermijn niet aan dan nadat de aanbetaling geheel is ontvangen.

4.2. i-comfort streeft ernaar de levering te doen plaatsvinden binnen de termijn die daarvoor is overeengekomen. De enkele overschrijding van die termijn doet i-comfort nog niet in verzuim zijn. Dat is pas het geval, indien icomfort ook niet presteert binnen een redelijke nadere termijn, die hem na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk is gesteld, en de overschrijding van die termijn het gevolg is van een omstandigheid, die icomfort rechtens kan worden toegerekend.

4.3. Een termijnoverschrijding en meer in het algemeen het tekortschieten in de nakoming van een verplichting kan aan i-comfort alleen worden toegerekend, indien daarvan aan i-comfort een serieus verwijt is te maken of de oorzaak daarvan een omstandigheid is die rechtens voor risico van i-comfort komt. Voor risico van i-comfort komen in ieder geval niet een tekort aan grondstoffen of halffabricaten, ziekte op ongewone schaal, stakingen, blokkades, transportvertragingen, overheidsmaatregelen waaronder import-, export- en productieverboden, brand of explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen, uitval van energie, machinebreuk, ook wanneer deze omstandigheden zich bij toeleveranciers of hulppersonen van i-comfort voordoen en daardoor de nakoming van de verplichtingen wordt verhinderd of bepaald bemoeilijkt.

4.4. In geval van levering van goederen blijft de eigendom van die goederen bij i-comfort , totdat Afnemer dat wat hij in verband met levering van goederen en diensten door of in opdracht van i-comfort aan i-comfort verschuldigd is, geheel heeft voldaan.

5. Prijs en betaling
5.1. Prijzen, ook in Offertes van i-comfort zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere overheidsheffingen en ook, voor zover niet anders aangegeven of overeengekomen, exclusief verpakkings- en transportkosten. Deze posten worden apart in rekening gebracht.

5.2. Stijgen voor i-comfort de kosten van de uitvoering van de overeenkomst doordat prijsbepalende factoren als inkoopprijzen, lonen, belastingen, verzekeringspremies, opslagkosten en dergelijke na het offreren door i-comfort van de prijs oplopen, dan is i-comfort gerechtigd deze hogere kosten aan Afnemer door te berekenen, voor zover zij optreden na drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst. Verhogingen van de BTW, in- en uitvoerrechten en transportkosten, die na het offreren door i-comfort optreden, kunnen echter steeds direct ten volle worden doorberekend.

5.3. Voor zover niet anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in euro’s op basis van een door i-comfort aan de afnemer toe te zenden factuur. De factuur wordt in beginsel na voltooiing van de levering of, in geval van deelleveringen, van een deellevering toegezonden. Indien i-comfort daartoe aanleiding ziet, mag i-comfort echter ook betaling of verstrekking van een passende zekerheid voor betaling vóór of bij levering verlangen. De betaling dient binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te geschieden door bijschrijving op de bankrekening vermeld in de factuur. Er kan geen verrekening plaatsvinden met tegenvorderingen die niet door i-comfort zijn erkend of in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld.

5.4. Alle kosten, die i-comfort in en/of buiten rechte moet maken in verband met het niet tijdig voldoen van de koopprijs en meer in het algemeen in verband met het bewaren van haar rechten tegenover Afnemer, komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen per geval ten minste 15% van hetgeen Afnemer aan i-comfort verschuldigd is, met een minimum van € 1.000,-, onverminderd het recht van i-comfort om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Wanneer vervolgens een gerechtelijke procedure wordt gestart, is de wederpartij gehouden alle door i-comfort in verband hiermee te maken kosten te vergoeden, hieronder uitdrukkelijk begrepen de kosten boven het door de Nederlandse rechtergebruikelijk te hanteren liquidatietarief.

5.5 i-comfort behoudt zich het recht voor korting op basis van kortingsbonnen niet toe te kennen.

6. Tekortkomingen
6.1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van i-comfort dient – op straffe van verval van alle rechten ter zake – door Afnemer met bekwame spoed schriftelijk aan i-comfort te worden gemeld. Een melding, 14 kalenderdagen of langer nadat een tekortkoming redelijkerwijs door Afnemer had kunnen worden ontdekt, geldt in ieder geval niet meer als met bekwame spoed gedaan. Op tekortkomingen in de uitvoering, die na drie maanden na de uitvoering van de (deel-) overeenkomst aan het licht komen, kan Afnemer tegenover i-comfort geen beroep meer doen. Rechtsvorderingen ter zake van tijdig gemelde tekortkomingen moeten op straffe van verval binnen 12 maanden na de melding worden ingesteld.

6.2. De garantie op afgeleverde goederen strekt nimmer verder dan de door de fabrikant of toeleverancier van i-comfort verstrekte garantie.

6.3. Een tijdig gemelde tekortkoming zal door i-comfort ongedaan worden gemaakt door, naar keuze van i-comfort, hetzij herstel of hernieuwde levering op kosten van i-comfort, hetzij vermindering van de prijs overeenkomstig de door de tekortkoming veroorzaakte minderwaarde van het door Afnemer ontvangene.

7. Plaats van het verrichten van de werkzaamheden
7.1. Diensten worden zoveel mogelijk uitgevoerd in een vrije ruimte.

7.2. Indien de werkzaamheden bij Opdrachtgever worden verricht dan zal deze zorg dragen voor een vrije en toegankelijke werkomgeving. Opdrachtgever is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen, mits hiervan binnen redelijke termijn voor de aanvang van die werkzaamheden kennis wordt gegeven aan de Opdrachtnemer. Indien de wijziging van deze plaats voor Opdrachtnemer leidt tot aantoonbaar hogere kosten en/of vertraging, is Opdrachtnemer gerechtigd vergoeding van deze kosten c.q. wijziging van de planning te verlangen.

7.3. Partijen verplichten zich het personeel van de andere partij toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst dienen te worden verricht, alsmede dit personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

7.4. Indien en voor zover de uitvoering van de Overeenkomst op enigerlei wijze hinder kan veroorzaken voor wat betreft werkzaamheden van derden, waaronder mede begrepen werkzaamheden van Opdrachtgever op de locatie en/of het gebruik van aanwezige goederen zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot AV-installaties, zal Opdrachtnemer hiervan melding doen aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal dan zijn werkzaamheden verrichten met inachtneming van de door de Opdrachtgever gegeven aanwijzingen.

7.5. Onderhoudswerkzaamheden uitdrukkelijk op verzoek van Opdrachtgever zullen plaatsvinden op basis van eerder overeengekomen afspraken. Partijen zullen hiertoe zelf procedures opstellen ten aanzien van het tot stand brengen van de uitvoering van service en garantie, evenals de consequenties voor het gebruik van de AV-apparatuur. Deze procedures worden beschreven in de Service Level Agreement(SLA).

8. Aansprakelijkheid voor schade
8.1. Voor zover de afnemer schade lijdt als gevolg van een rechtens aan i-comfort toe te rekenen omstandigheid, is i-comfort gehouden de schade aan Afnemer te vergoeden, zij het slechts binnen de navolgende grenzen:

8.1.1. Schade uit beschadiging, vernietiging of verlies van goederen, die i-comfort niet uit een of andere hoofde onder haar opzicht heeft, en schade uit letsel worden tezamen vergoed tot het maximaal verzekerde bedrag mits i-comfort voor deze vergoeding dekking onder een verzekering geniet.

8.1.2. Andere schade dan onder 8.1.1 bedoeld, wordt per overeenkomst in totaal vergoed tot 50% van de nettototaalprijs (de bruto-totaalprijs minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van de betrokken overeenkomst maar nimmer meer dan duizend euro.

8.2. De schade onder 8.1.1 en 8.1.2 bedoeld, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien Afnemer de schade binnen 14 kalenderdagen nadat hij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan i-comfort heeft meegedeeld en een eventuele rechtsvordering ter zake op straffe van verval binnen 12 maanden na de melding is ingesteld.

9. Geheimhouding, beveiliging en intellectueel eigendom
9.1. i-comfort en de Afnemer garanderen dat zij gedurende de duur van de levering, alsmede na het eindigen daarvan, tegenover derden geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot alle door de wederpartij als vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens en aangelegenheden. Geheimhouding dient ook betracht te worden voor gegevens en aangelegenheden van partijen waarvan de wederpartij de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan begrijpen, zonder dat de vertrouwelijkheid expliciet is aangegeven.

9.2. Zowel i-comfort als Afnemer zullen op eerste verzoek van de andere partij er voor zorgdragen dat hun personeel een geheim-houdingsverklaring ondertekent.

9.3. Indien en voor zover Afnemer bij het gebruik van de diensten krachtens de overeenkomst gebruik dient te maken van programmatuur waarop i-comfort de intellectuele eigendomsrechten heeft, verleent i-comfort hierbij aan Afnemer voor de duur van de overeenkomst het recht deze programmatuur te gebruiken. Het gebruiksrecht heeft slechts betrekking op al die onderdelen van de programmatuur en omvat slechts die bevoegdheden die nodig zijn om de overeengekomen diensten te kunnen verrichten. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom blijven uitsluitend bij i-comfort of diens licentiegevers berusten.

9.4. i-comfort vrijwaart Afnemer voor aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden met betrekking tot de in dit artikel in het vorige lid bedoelde programmatuur, mits Afnemer aan i-comfort onmiddellijk schriftelijk rapporteert en de behandeling van de claim zowel in als buiten rechte uitsluitend, althans tevens, aan i-comfort overlaat en hierbij alle redelijke medewerking verleent.

10. Aflevering, installatie en acceptatie van Audiovisuele opstellingen en installaties
10.1. Slechts indien dat schriftelijk is overeengekomen levert en installeert i-comfort de Audiovisuele opstelling – of delen daarvan – conform de schriftelijk vastgelegde specificaties.

10.2. Afnemer heeft na aflevering en/of installatie van de Audiovisuele opstelling veertien dagen voor het uitvoeren van een acceptatietest. Na afloop van deze periode voor de acceptatietest geldt de Audiovisuele opstelling – of delen daarvan – als geaccepteerd, tenzij de afnemer i-comfort binnen drie dagen na uitvoering van de acceptatietest schriftelijk in kennis heeft gesteld van gebreken. Na herstel van deze gebreken door i-comfort geldt de Audiovisuele opstelling – of delen daarvan – als geaccepteerd op de derde dag na herstel.

10.3. Afnemer kan acceptatie van de Audiovisuele opstelling – of delen daarvan – niet onthouden wegens het bestaan van kleine fouten die redelijkerwijs niet in de weg staan van operationele ingebruikname van het netwerk.

10.4. Na acceptatie van de Audiovisuele opstelling – of delen daarvan – gelden de bepalingen voor onderhoud en beheer zoals in de overeenkomst en haar bijlagen zijn vastgelegd.

11. Scholing en opleiding
11.1. De resultaten van het gebruik van de door de leverancier verrichte observaties, verstrekte adviezen of andere uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van de leverancier vallen. De leverancier heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De leverancier bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.

11.2. Auteursrecht

11.2.1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door de leverancier ter beschikking gestelde lesmaterialen berust bij de leverancier en/of de auteur van deze lesmaterialen.

11.2.2. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

11.2.3. De afnemers van, en deelnemers aan opleidingsactiviteiten zijn niet gerechtigd diensten en producten van de leverancier met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aanbieden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leverancier.

11.2.4. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,- onverminderd het recht van de leverancier aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

11.3. Scholing

11.3.1. Een scholingsactiviteit vindt geen doorgang indien er onvoldoende of een overmaat aan deelnemers is, dit ter beoordeling van de leverancier en/of scholingspartner of als overeengekomen.

11.3.2. De leverancier beslist in principe vier weken voor de aanvangsdatum over het al den niet doorgaan van een activiteit. De leverancier behoudt zich echter het recht om deze beslissing uit te stellen tot twee weken voor de aanvangsdatum.

11.3.3. Indien een activiteit geen doorgang vindt zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.

11.3.4. De deelnemer heeft tot uiterlijk vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid zijn deelneming schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht. Binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de totale deelnemersprijs verschuldigd.

11.3.5. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid heeft de deelnemer in het geval de aanmelding heeft plaatsgevonden voor de aanvang van of aan het begin van het schooljaar waarin de open activiteiten plaatsvinden tot uiterlijk een maand na de datum van aanmelding de gelegenheid zijn deelname schriftelijk te annuleren, waarna uitsluitend de administratiekosten in rekening worden gebracht.

11.3.6. De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient de leverancier hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.

11.3.7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn reis- en verblijfkosten van de persoon (of personen) die de betreffende werkzaamheden verrichten en aanschaffingskosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van deelnemers voor rekening van de opdrachtgever. Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen zal de leverancier trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is behoudt de leverancier zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.

11.3.8. De leverancier heeft het recht om de docenten en de cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen van de docenten en de cursusleiding middels publicaties, advertenties en dergelijke bekend zijn gemaakt. De deelnemer en Afnemer kunnen aan deze wijzigingen geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren, tenzij door de deelnemer aan de bepaling omtrent annulering wordt voldaan.

12. Ontbindende voorwaarden
12.1. Elk der partijen is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden indien:

12.1.1. Op de in het kader van deze overeenkomst door of namens wederpartij ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd.

12.1.2. De wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

12.1.3. Aan de wederpartij surséance van betaling wordt verleend.

12.1.4. De wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

12.1.5. De zeggenschap over de wederpartij door fusie of overname in handen komt van een andere partij.

12.1.6. Uitvoerder niet meer beschikbaar is en i-comfort geen andere uitvoerder ter beschikking stelt, die in staat wordt geacht de werkzaamheden voort te zetten.

12.2. i-comfort zal wegens de beëindiging niet tot betaling van enige schadevergoeding aan Afnemer gehouden zijn.

12.3. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan drie (3) maanden ten gevolge van overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst te voldoen, dan wel vast staat dat zij zodanig tenminste drie (3) maanden in gebreke zal zijn, heeft de andere partij het recht uitsluitend deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. De betrokken partij zal de andere partij zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of andere contractpartners van i-comfort.

13. Toepasselijkheid en de bevoegde rechter
13.1. Op de overeenkomst tussen i-comfort en Afnemer is, inclusief het tot stand komen daarvan, en eventuele aanvullingen daarop alleen het Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor zover uit dwingend recht niet anders voortvloeit, is de bevoegde rechter in het arrondissement Breda bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen i-comfort en Afnemer. i-comfort blijft echter bevoegd geschillen voor te leggen aan de rechter, die zonder het in de vorige zin bepaalde bevoegd zou zijn van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant